Ważne daty

do 3 listopada

Rejestracja on-line Opłaty

7-8 listopada

Konferencja

 

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk ukończył w 1977 r. studia geograficzne na Uniwersytecie Warszawskim. W tymże roku rozpoczął pracę na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW. W latach 2001-2005 pracował równocześnie na Uniwersytecie Łódzkim. W 1986 r. otrzymał stopień doktora, a w 1994 r. stopień doktora habilitowanego .W 2001 r. uzyskał tytuł profesora. Jest autorem i współautorem ponad 160 publikacji, w tym kilku książek: „Geograficzno-społeczne problemy zjawiska drugich domów” (1994), „Geografia turyzmu” (2000, 2001), „Geografia hotelarstwa” (2001) i „Zagospodarowanie turystyczne (2012). Pod jego redakcją ukazały się m.in. prace zbiorowe „Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne” (2008) i „Turystyka zrównoważona” (2010). Publikował w Czechach, Finlandii, Francji, Indiach, Niemczech, Słowacji, Słowenii, Szwecji, USA, na Węgrzech i w Wielkiej Brytanii. Pod jego kierunkiem powstało 6 prac doktorskich i ponad 250 prac magisterskich i licencjackich. Był recenzentem ponad 20 prac doktorskich i rozpraw habilitacyjnych (5 zagranicznych). Jest członkiem rad redakcyjnych w kilku czasopismach polskich i zagranicznych.

 

Zasoby kulturowe i walory kulturowe – próba ustalenia znaczenia tych pojęć

Pojęcia „zasoby kulturowe” i „walory kulturowe” należą do podstawowych terminów używanych w naukach o turystyce. Podane terminy nie należy traktować jako synonimy. W rozważaniach na ten temat postanowiono sięgnąć do filozoficznych podstaw nauk o turystyce, a zwłaszcza do fenomenologii. W tekście się także do terminów, które coraz częściej zastępują podane wyżej pojęcia. Są to terminy „produkt” i „atrakcje”. Uznano, iż ich popularność wynika z przemian, jakim uległa turystyka.

Organizatorzy

Partnerzy

Patronat honorowy

Patronat medialny i branżowy