Ważne daty

do 3 listopada

Rejestracja on-line Opłaty

7-8 listopada

Konferencja

 

Dr hab. Prof. UŁ JACEK KACZMAREK,
mgr DOMINIKA ŁASKA,
Uniwersytet Łódzki

Jacek Kaczmarek jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego zatrudnionym na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 2008-2012 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Nauk Geograficznych. Jego zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia mieszczące się w obrębie geografii społecznej, marketingu geograficznego oraz ekonomiki turystyki. W ostatnich latach podjął prace teoretyczne nad problemami gospodarki turystycznej w miastach, aksjologii przestrzeni miejskiej, zarządzania wizerunkiem miast oraz topobiografii. Aktywnie uczestniczy w organizowaniu życia kulturalnego uczelni i miasta.
Dominika Łaska jest tegoroczną absolwentką kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi badania nad zachowaniami turystycznymi osób niepełnosprawnych. W 2011 roku otrzymała grant Prezydenta Miasta Łodzi na prowadzenie badań środowiska osób niepełnosprawnych.


JEŻELI WYBIERASZ SIĘ W PODRÓŻ – O DOSTĘPNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W referacie zostaną poruszone zagadnienia zawierające się w nurcie tematycznym KULTURA JAKO CEL TURYSTYKI. Autorzy przyjęli założenie, że możliwości rozwoju turystyki kulturowej niepełnosprawnych w Łodzi należy rozpatrzyć z punktu widzenia mieszkańców tego miasta. Warunkiem przyjazdu do Łodzi turystów niepełnosprawnych jest bowiem pozytywna ocena codziennego dostępu do dóbr kultury. Dostępność do instytucji kultury w Łodzi zostanie przedstawiona przez pryzmat koncepcji komunikatu kultury opartego na funkcji słowa. Dostępność do kultury będzie przedstawiona w aspekcie zagospodarowania przestrzeni, oraz doświadczeń osób niepełnosprawnych. W referacie poruszone zostaną także zagadnienia terminologiczne i metodyczne dotyczące uczestnictwa w kulturze. Autorzy wykorzystają w prowadzonych rozważaniach kontekst odbiorcy kultury i jednocześnie twórcy kultury. Oryginalnym ujęciem badawczym będzie wykorzystania podejścia behawioralnego w rozumienia świata kultury osób niepełnosprawnych. A efekcie przeprowadzonych badań, zostaną określone bariery dostępu do dóbr kultury. Ostatecznie przedstawione będą wnioski dotyczące możliwości odbywania podróży kulturowych do Łodzi przez osoby niepełnosprawne. Przygotowane wnioski i modele objaśniające świat podróży niepełnosprawnych mają niebagatelne znaczenie aplikacyjne.

Organizatorzy

Partnerzy

Patronat honorowy

Patronat medialny i branżowy